Undervisning_1

15 plasser – årlig opptak

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess. I tillegg til økt forståelse av MB-rollen er avklaring av arbeidskapasitet og arbeidstakerrollen sentrale tema.

Første del av MB-programmet går over 12 måneder og tilsvarer 50 % stilling. Programmet består av teori, praksis og prosjektoppgave. Teoridelen er på tilsammen 180 timer. Tema er blant annet MB-rollen, brukermedvirkning, tilfriskning, kommunikasjon, stressmestring, fysisk aktivitet og miljøarbeid. Foreleserne er innleid fra fagmiljø innen psykisk helse. Tett individuell oppfølging fra MB-programmet med aktiv bruk av handlingsplan.

Praksisperiodene er på 20 uker fordelt på to perioder. Aktuelle praksisplasser kan være ved psykiatriske dagtilbud, rusomsorg- og rehabiliteringssentre, DPS, bofellesskap i kommuner og i Helse Bergen.

Prosjektoppgaven skriver deltakerne som avslutning. Formålet med oppgaven er å få økt bevissthet rundt utøvelsen av egen MB-rolle og samle trådene fra hele året.

Andre del av MB-programmet er oppfølging på en arbeidsplass innen psykisk helsearbeid i inntil ett år.

Infomøte vår 2018:

Sted: Klaus Hanssens vei 22, 5053 Bergen

Mandag 19.mars kl 1400

Mandag 09.april kl 1400

Søknadsfrist 20.april. Søknadsskjema gis på infomøtet.

Oppstart kull 13: Mandag  20. august 2018.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Medarbeider med brukererfaring (MB)

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?


— O —