MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess.

MB-programmet går over 12 måneder og tilsvarer 50 % stilling. Programmet består av teori, praksis og prosjektoppgave.

Tema er blant annet MB-rollen, brukermedvirkning, tilfriskning, kommunikasjon, stressmestring, og miljøarbeid. Foreleserne er innleid fra fagmiljø innen psykisk helse.

Praksisperiodene er på 20 uker fordelt på to perioder. Aktuelle praksisplasser kan være ved psykiatriske dagtilbud, rusomsorg- og rehabiliteringssentre, DPS, bofellesskap i kommuner og i Helse Bergen.

Programmet blir avsluttet med innlevering av prosjektoppgave. Formålet med oppgaven er å få økt bevissthet rundt utøvelsen av egen MB-rolle.

20 plasser – årlig opptak i april

Datoer for informasjonsmøter blir annonsert i midten av februar 2021.

Søknadsfrist for 2020 er utgått.

Vi tar ikke imot flere søknader.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Medarbeider med brukererfaring (MB)

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)