Nytt arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid.

ALF as skal i samarbeid med Bergen kommune teste ut et nytt program for å bistå tidligere rusavhengige i å etablere seg i arbeidslivet. Programmet er en kombinasjon av teoriundervisning, individuell oppfølging og praksis i ordinært arbeidsliv.

Målgruppe:

Mennesker med ulik erfaringsbakgrunn i overgangen fra rus til en rusfri tilværelse. LAR pasienter skal prioriteres. Tiltaket skal ha lav terskel for innsøking.

Målsetting for deltakelse:

Målsettingen for deltakelse er videreføring til ordinært arbeid, utdanning eller annet hensiktsmessig arbeidstilbud. For å komme ut i ordinært arbeid er det viktig at inntak av rusmidler er tilbakelagt eller minimalisert med et klart mål om rusfrihet.

Innsøking:

Det skal være lav terskel for innsøking. Søker sender en søknad selv, eller i samarbeid med kontaktperson i hjelpeapparatet som f.eks. Nav, behandlingskontakt i LAR eller andre helse- og sosialtjenester. ALF as vil etter mottatt søknad invitere til et intervju med søker for å avklare om vedkommende passer inn i tiltaket og avtale eventuell oppstartsdato.

Oppstart:

På grunn av kort tid til første inntak, vi tar sikte på å starte opp programmet rett over påske, er det i denne omgang tilstrekkelig å ta kontakt med oss per e-post eller telefon, så avtaler vi et intervju der nødvendig informasjon om søker registreres.

Utover dette vil vi behandle mottatte søknader som sendes per post fortløpende.

Søknaden sendes per post, eller leveres direkte til vår adresse:

ALF as
Klaus Hanssens vei 22
5053 Bergen

Programmet vil ha plass til 15 parallelle deltakere.
Programmet har en foreløpig tidsbegrensning på kalenderåret 2021.