Velg en side

RETTIGHETSDOKUMENT FOR TJENESTEMOTTAKERE I ALF AS

ALF as forplikter seg til å levere våre tjenester i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) samt de europeiske pilarene for sosiale rettigheter.

Dette innebærer at tjenestemottakere som benytter seg av vårt tilbud skal; (EMK)

 • Være vernet mot slaveri og tvangsarbeid (artikkel 4).
  – ingen skal delta i aktiviteter hos oss imot sin vilje. Dette sikres gjennom inntakssamtaler og utfylling av handlingsplaner/arbeidsavtaler. Alle våre tiltak baserer seg på frivillig deltakelse.
 • Oppleve av vi respekterer retten til privatliv og familieliv (artikkel 8)
  – vi har fokus på arbeid og på hvordan den enkelte best kan får realisert sin arbeidsevne, forhold som omhandler privatliv og familieliv er ikke vårt fokus med mindre det hindrer eller forsterker den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Unntatt er også forhold nevnt i artikkel 8.
 • Oppleve tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet og ytringsfrihet (artikkel 9 og 10)
  – den enkelte tjenestemottaker står fritt til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, samtidig er våre arenaer politisk og religiøst nøytrale.
 • Oppleve forsamlings- og foreningsfrihet (artikkel 11)
  – alle tjenestemottakere i ALF as har rett til fritt å danne og slutte seg til fagforeninger/interesseorganisasjoner.
 • Ikke oppleve diskriminering (artikkel 14)
  – ingen tjenestemottakere i ALF as skal oppleve å føle seg diskriminert på grunnlag av kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Og i forhold til Sosiale rettigheter:

 • Vi skal jobbe for like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet (kapittel 1)
  – Vår visjon og formål er å jobbe for å gi tjenestemottakerne en mulighet på arbeidsmarkedet, og vi jobber for å gjøre arbeidsgivere mer positive til å innlemme arbeidstakere med yrkesmessige utfordringer i sin portefølje.
 • Rettferdige arbeidsforhold (kapittel 2)
  Når det gjelder arbeidstakere i VTA, etterlever ALF as arbeidsmiljøloven, og på den måten også EU`s sosiale rettigheter.
  For tjenestemottakere i AFT, forsikrer våre tilretteleggere seg at arbeidsgivere vi samarbeider med også forholder seg til arbeidsmiljøloven.