Velg en side

Våre

Program og prosjekt

 

ALF logo

Bakgrunn

ALF  har lang tradisjon i å starte spennende og innovative prosjekter i samarbeid med ulike aktører (NAV, Bergen kommune, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, m.fl.).

Mer om tiltakene

ALF  har lang tradisjon i å starte spennende og innovative prosjekter i samarbeid med ulike aktører (NAV, Bergen kommune, Studentsamskipnaden, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, Helse Vest m.fl.).

Det er alltid viktig for oss når vi startet et nytt prosjekt at det er rettet inn mot et udekket behov, og at fokuset alltid skal være arbeid.

Vi er stolte av at våre prosjekter har bidratt til utvikling i fagfeltet, og videreført både i Bergen og nasjonalt i ulike former. Dagsverket, Medarbeider med brukererfaring, Studier med støtte, Klosterhagen hotell og Aurora er eksempler på slike prosjekter.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

Internasjonale prosjekter

Kontakt Oss

Våre program og prosjekter

ALF AS er en bedrift som har erfaring og evne til å starte nye prosjekter og program. Her finner du en oversikt over eksisterende program og prosjekt. På «Om oss» siden finner du informasjon om tidligere, men avsluttede tiltak, program og prosjekt.

Aurora

Aurora er et tilbud til kvinner før, under eller etter straffegjennomføring.

Medarbeider med brukererfaring

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere.

Internasjonale prosjekter

Vi er aktiv i flere prosjekter. Blant annet ulike ERASMUS programmer.

Via ALF

Nytt arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid.

Aurora – Straff som mulighet

Aurora er et tilbud til kvinner før, under og etter straffegjennomføring. Straff som mulighet er mottoet til Aurora. Vi bistår kvinner som er i kontakt med kriminalomsorgen i å legge til rette slik at straffegjennomføringen kan brukes konstruktivt i forhold til livet etterpå.

 Aurora tilbyr bistand i forhold til straffegjennomføring og ev søknader om andre soningsformer enn fengsel. Vi kan følge deg når du skal møte til soning, holder kontakten underveis og møter deg den dagen du skal løslates. Vi hjelper til med å kontakte andre deler av hjelpeapparatet slik at bolig, utdanning eller arbeid kan planlegges og stå klar når du er klar. Vi tilbyr karriereveiledning for de som ønsker det, og hjelper til i de vanskelige overgangene til dagliglivet.

 Aurora har ingen innsøking eller henvisning. Ta kontakt med oss, så lager vi en avtale og finner ut hva vi kan hjelpe deg med.

For mer info:

Anne Almquist

Prosjektleder

Telefon: 99 47 62 74

Medarbeider med brukererfaring (MB-programmet)

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess.

MB-programmet går over 12 måneder og tilsvarer 50 % stilling. Programmet består av teori, praksis og prosjektoppgave.

Tema er blant annet MB-rollen, brukermedvirkning, tilfriskning, kommunikasjon, stressmestring, og miljøarbeid. Foreleserne er innleid fra fagmiljø innen psykisk helse.

Praksisperiodene er på 20 uker fordelt på to perioder. Aktuelle praksisplasser kan være ved psykiatriske dagtilbud, rusomsorg- og rehabiliteringssentre, DPS, bofellesskap i kommuner og i Helse Bergen.

Programmet blir avsluttet med innlevering av prosjektoppgave. Formålet med oppgaven er å få økt bevissthet rundt utøvelsen av egen MB-rolle.

20 plasser – årlig opptak i april.

Søknadsfrist på årets MB – programmet er gått ut. Vi ønsker velkommen til å søke i 2023.

Her er en informasjonsvideo om MB-programmet. Her vil du få all info om programmets innhold, inntakskrav, søknadsprosessen, m.m.:

For mer info:

Carl Martin Olsen

Jobbkonsulent

Telefon: 47 45 29 77

Internasjonale prosjekter

Prosjekter vi har deltatt i:

ERASMUS:

I 2011 deltok vi på en Gruppeutveksling til Kaunus (Litauen). Det var Hordaland Fylkeskommune som formidlet kontakten med organisasjonen i Litauen. Tittelen på utvekslingen var; «Do not waste your time and take this chance». Vi deltok med deltakere fra vår APS-avdeling; Intro.

I 2012 deltok en ansatt på et kurs (TC) I Roma, “Competance for all». Hvor fokus var metoder for å tilrettelegge for ikke-formell læringsaktivitet.

I tidsrommet 2012 – 14 var vi invitert til å delta i et strategisk samarbeid sammen med bl.a. Universitetet i Birmingham. Prosjektet fikk navnet «Daphne – From street to home», Fra ALF var det prosjekt AURORA som deltok med ansatte.

2018; Vi søkte for første gang om å få arrangere et Erasmus-prosjekt. Vi arrangerte et såkalt PBS (Partnership Building Seminar) hvor hensikten var å invitere ungdomsorganisasjoner fra 7 andre europeiske land for å se om vi kunne utvikle samarbeid / prosjekter på tvers av landegrensene. Prosjektet fikk navnet; «Kickstart»

I 2018 deltok vi også på et kurs (TC) i Italia; «Level Up» som var et kurs i hvordan man kan søke prosjekter og samarbeid gjennom Erasmus. 2 ansatte fra ALF deltok på dette ukes-kurset.

I 2019 gjennomførte vi ett kurs som vi stod som arrangør («+Employability»), dette var et to-delt kurs hvor første del ble avholdt i Bergen og andre del i Sbbioneta, Italia, 3 ansatte deltok på dette. ett kurs hvor vi deltok som samarbeidspartnere («Power of NON formal education»), her deltok 2 ansatte, og ett evalueringsseminar («Nordic Thematic Seminar») her deltok 1 ansatt.

I 2020/21 skulle vi gjennomføre et strategisk seminar sammen med 4 partnere fra 4 ulike land. Prosjektet skulle bygge videre på erfaringene fra +Employability fra 2019. På grunn av pandemien ble dette prosjektet utsatt i 12 måneder, og gjennomføres i tidsrommet mars 2021 – oktober 2022.

EEA -Grants:

Vi har blitt invitert som samarbeidspartnere i 3 ulike prosjekter som har søkt støtte via EEA-Grants. Ett prosjekt ble avslått
I 2021 har en organisasjon i Romania (AFF) fått godkjent et prosjekt hvor vi er bedt om å bidra med våre erfaringer, samt holde et foredrag på en konferanse i 2022.
Videre har en organisasjon i Polen (Open Doors Assosiation) gode muligheter til å få godkjent et prosjekt som vil innebære et samarbeid på bakgrunn av vårt MB-program. Her er planen å gjennomføre erfaringsutvekslinger i mai og september 2022.

Erfaringer

Gjennom vår deltakelse i Erasmus-prosjekter har vi lært en del om hvilke muligheter som finnes i «systemet», søknadsprosesser, rapporteringsrutiner og evalueringer. Dette har vi lært gjennom først å være deltaker i prosjekter som andre har søkt støtte til, deretter har vi prøvd å søke selv (med god hjelp fra andre som har erfaring), og vi har utført prosjekter i praksis.

Vi har gjennom disse prosjektene fått innblikk i andre (europeiske) lands utfordringer og hvordan de løser disse. Vi ser at vi strever stort sett med de samme utfordringene, men at det gjerne gir ulike utslag alt etter hvordan tjenestene er organisert i de enkelte land.

Vi får tilgang til metoder og teorier utprøvd av andre, og tips om hvordan man kan anvende de enkelte metodene. F.eks. har vi i år (2021) deltatt på et webinar om nye metoder for bruk av IT-verktøy for mennesker med Asberger.

For mer info:

Harald Rongved

Nestleder

Telefon: 40 83 40 43

Via ALF

Via ALF er et arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid.

ALF as skal i samarbeid med Bergen kommune teste ut et nytt program for å bistå tidligere rusavhengige i å etablere seg i arbeidslivet. Programmet er en kombinasjon av teoriundervisning, individuell oppfølging og praksis i ordinært arbeidsliv.

Målgruppe:

Mennesker med ulik erfaringsbakgrunn i overgangen fra rus til en rusfri tilværelse. LAR pasienter skal prioriteres. Tiltaket skal ha lav terskel for innsøking.

Målsetting for deltakelse:

Målsettingen for deltakelse er videreføring til ordinært arbeid, utdanning eller annet hensiktsmessig arbeidstilbud. For å komme ut i ordinært arbeid er det viktig at inntak av rusmidler er tilbakelagt eller minimalisert med et klart mål om rusfrihet.

Innsøking:

Det skal være lav terskel for innsøking. Søker sender en søknad selv, eller i samarbeid med kontaktperson i hjelpeapparatet som f.eks. Nav, behandlingskontakt i LAR eller andre helse- og sosialtjenester. ALF as vil etter mottatt søknad invitere til et intervju med søker for å avklare om vedkommende passer inn i tiltaket og avtale eventuell oppstartsdato.

Oppstart:

Tiltaket har kontinuerlig inntak. Send oss en søknad, eller ta kontakt med oss per e-post eller telefon, så avtaler vi et intervju der nødvendig informasjon om søker registreres. Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes per post, eller leveres direkte til vår adresse:

ALF as
Klaus Hanssens vei 22
5053 Bergen

 

For mer informasjon ta kontakt: e-post: alf@alf.no eller tlf.: 55 54 11 50
Programmet vil ha plass til 15 parallelle deltakere.