Velg en side

Våre

Program og prosjekt

 

ALF logo

Bakgrunn

ALF  har lang tradisjon i å starte spennende og innovative prosjekter i samarbeid med ulike aktører (NAV, Bergen kommune, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, m.fl.).

Mer om tiltakene

ALF  har lang tradisjon i å starte spennende og innovative prosjekter i samarbeid med ulike aktører (NAV, Bergen kommune, Studentsamskipnaden, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, Helse Vest m.fl.).

Det er alltid viktig for oss når vi startet et nytt prosjekt at det er rettet inn mot et udekket behov, og at fokuset alltid skal være arbeid.

Vi er stolte av at våre prosjekter har bidratt til utvikling i fagfeltet, og videreført både i Bergen og nasjonalt i ulike former. Dagsverket, Medarbeider med brukererfaring, Studier med støtte, Klosterhagen hotell og Aurora er eksempler på slike prosjekter.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

Internasjonale prosjekter

Kontakt Oss

Våre program og prosjekter

ALF AS er en bedrift som har erfaring og evne til å starte nye prosjekter og program. Her finner du en oversikt over eksisterende program og prosjekt. På «Om oss» siden finner du informasjon om tidligere, men avsluttede tiltak, program og prosjekt.

Aurora

Aurora er et tilbud til kvinner før, under eller etter straffegjennomføring.

Medarbeider med brukererfaring

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere.

Internasjonale prosjekter

Vi er aktiv i flere prosjekter. Blant annet ulike ERASMUS programmer.

Via ALF

Nytt arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid.

TRIVSELSPATRULJEN

Et samarbeid mellom ALF as
og Bergen kommune.

Aurora – Straff som mulighet

Aurora er et tilbud til kvinner før, under og etter straffegjennomføring. Straff som mulighet er mottoet til Aurora. Vi bistår kvinner som er i kontakt med kriminalomsorgen i å legge til rette slik at straffegjennomføringen kan brukes konstruktivt i forhold til livet etterpå.

 Aurora tilbyr bistand i forhold til straffegjennomføring og ev søknader om andre soningsformer enn fengsel. Vi kan følge deg når du skal møte til soning, holder kontakten underveis og møter deg den dagen du skal løslates. Vi hjelper til med å kontakte andre deler av hjelpeapparatet slik at bolig, utdanning eller arbeid kan planlegges og stå klar når du er klar. Vi tilbyr karriereveiledning for de som ønsker det, og hjelper til i de vanskelige overgangene til dagliglivet.

 Aurora har ingen innsøking eller henvisning. Ta kontakt med oss, så lager vi en avtale og finner ut hva vi kan hjelpe deg med.

For mer info:

Anne Almquist

Prosjektleder

Telefon: 99 47 62 74

Medarbeider med brukererfaring (MB-programmet)

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess.

MB-programmet går over 12 måneder og tilsvarer 50 % stilling. Programmet består av teori, praksis og prosjektoppgave.
Tema er blant annet MB-rollen, brukermedvirkning, tilfriskning, kommunikasjon, stressmestring, og miljøarbeid. I undervisningen bruker ALF as egne ressurser, og eksterne forelesere.
Praksisperiodene er på 20 uker fordelt på to perioder. Aktuelle praksisplasser kan være ved psykiatriske dagtilbud, rusomsorg- og rehabiliteringssentre, DPS, bofellesskap i kommuner og i Helse Bergen.
Programmet blir avsluttet med innlevering av prosjektoppgave. Formålet med oppgaven er å få økt bevissthet rundt utøvelsen av egen MB-rolle.

20 plasser – årlig opptak i april.

Her er en informasjonsvideo om MB-programmet, med all info om programmets innhold, inntakskrav, søknadsprosessen, m.m.:

For mer info:

Carl Martin Olsen

Jobbkonsulent

Telefon: 474 52 977

Internasjonale prosjekter

ERASMUS
2020 – 22: +Employability, et strategisk seminar sammen med partnere fra 4 ulike land. Utvikling av et brettspill om mentalitet rundt arbeid. Last ned spillet til print her. Utskriftsinstruksjoner.| «Mobility of learners and staff», for hele VTA-avdelingen | «Small scale partnership in adult education» et studiebesøk eller Best practice prosjekt
2021: «Crossing the Bridge – Special Edition», i Tyrkia
2019: «+Employability», arrangert av ALF, Norge og Italia | «Power of NON formal education», i Tyskland | «Nordic Thematic Seminar»
2018: «Kickstart», arrangert av ALF, med 7 andre europeiske land | «Level Up», Italia
2012 – 14: «Daphne – From street to home», bl.a. Universitetet i Birmingham
2012: «Competance for all», Italia
2011: «Do not waste your time and take this chance», Litauen

EEA -Grants
Open Doors Assosiation, en organisasjon i Polen i samarbeid med vårt MB-program.

Erfaringer
Gjennom disse prosjektene har vi fått innblikk i andre europeiske lands utfordringer og hvordan de løser disse. Vi ser at vi strever stort sett med de samme utfordringene, men at det gjerne gir ulike utslag alt etter hvordan tjenestene er organisert i de enkelte land.

Vi får tilgang til metoder og teorier utprøvd av andre, og tips om hvordan man kan anvende de enkelte metodene. F.eks. har vi i 2021 deltatt på et webinar om nye metoder for bruk av IT-verktøy for mennesker med Asperger.

For mer info:

Harald Rongved

Nestleder

Telefon: 40 83 40 43

Via ALF

Via ALF er et arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid.

ALF as tilbyr i samarbeid med Bergen kommune  programmet for å bistå tidligere rusavhengige i å etablere seg i arbeidslivet. Programmet er en kombinasjon av teoriundervisning, individuell oppfølging og praksis i ordinært arbeidsliv.

Målgruppe
Mennesker med ulik erfaringsbakgrunn i overgangen fra rus til en rusfri tilværelse. LAR-pasienter skal prioriteres.

Målsetting for deltakelse
Målsettingen for deltakelse er videreføring til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettete tiltak. For å komme ut i ordinært arbeid er det viktig at inntak av rusmidler er tilbakelagt eller minimalisert med et klart mål om rusfrihet.

Innsøking
Det skal være lav terskel for innsøking per søknadsskjema, e-post eller telefon. Søker sender en søknad selv, eller i samarbeid med kontaktperson i hjelpeapparatet som f.eks. Nav, behandlingskontakt i LAR eller andre helse- og sosialtjenester. Om en søker per e-post, sendes kun navn og telefonnummer til alf@alf.no med emne: «Søknad til Via ALF». Ingen sensitiv informasjon.
ALF as vil så invitere til et intervju med søker, for å avklare om vedkommende passer inn i tiltaket og avtale eventuell oppstartsdato.

Oppstart
Tiltaket har kontinuerlig inntak.

Søknaden sendes per post, eller leveres direkte til vår adresse:
ALF as
Klaus Hanssens vei 22
5053 Bergen

For mer informasjon ta kontakt: e-post: alf@alf.no eller tlf.: 55 54 11 50

Trivselspatruljen

ALF as vil i perioden 01. juni til 30. september 2024 ha daglig tilstedeværelse i bomiljøene i Nedre Fjellet / Vågsbunnen og Gyldenprisområdet. Tiltaket er et samarbeid med Bergen kommune, og formålet er synlig kommunal tilstedeværelse.

Vår fremste oppgave vil være dialog med beboere, velforeninger og andre interessenter. Vi vil kunne ivareta enkelt vedlikehold på forespørsel fra beboere / bymiljøetaten, i tillegg til å varsle rett myndighet ved uønsket adferd eller aktivitet.

Vi i Trivselspatruljen ser fram til å treffe deg!

Kontakt:

Trivselspatruljen

trivsel@alf.no
Telefon: 92 40 32 89
Vi svarer kl. 10.00-15.30 på mandag til fredag.