Velg en side
ALF logo

Om oss i ALF

 

Om ALF 

Oversikt

Liv Hasås, Daglig Leder i ALF

Oversikt

Innovative løsninger

Vi har vært med i oppstarten av mange spennende prosjekt gjennom årene og er blitt god på å tenke i nye uprøvde retninger for å nå samfunnets målsettinger.

Samfunnsansvar

ALF as er skapt for å løse samfunnsutfordringer, på vegne av Bergen kommune og NAV. Gjennom formidling av arbeidstakere fra våre tiltake, bistår vi også bedrifter i å vise samfunnsansvar. ALF as er en del av NHO’s satsing Ringer i Vanet. Vi jobber også etter flere av FN’s bærekraftsmål.

Samarbeidspartnere

Vi skaper de gode løsningene sammen med våre samarbeidspartnere i Bergens næringsliv, NAV, Bergen kommune, Kriminalomsorgen og andre aktører innen behandling og rehabilitering.

Eier og ledelse

ALF as, Senter for arbeidslivforberedelse er eiet av Bergen kommune. Daglig leder er Liv Hasås.

Styret

Vårt styre er oppnevnt av Byrådet og velges på generalforsamlingen. I tillegg er ett styremedlem ansatterepresentant.

 

Styret i ALF as består av:

Magne Ervik, styreleder

Knut Vindenes, nestleder

Leila Rezzouk, styremedlem

Monica Sandtorv, styremedlem

Aslak Owren, styrmedlem

Jostein Hansen, ansatt representant

Ansatte

Vi har en stab av godt motiverte medarbeidere med variert og høy faglig kompetanse og blikk for løsninger.

Om senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as

Vårt mål er å legge til rette for at mennesker med ulike utfordringer i forhold til arbeidsmarkedet skal finne og utvikle sine muligheter. Vårt motto er å få folk i arbeid uavhengig av om dette er en ordinær jobb, en tilrettelagt arbeidsplass eller et dagsverk på dager som er gode.

ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse, er et selskap eid av Bergen kommune. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid for mennesker med psykiske lidelser eller dobbeltdiagnoser i våre verksteder og på enkeltarbeidsplasser i ordinære bedrifter eller i det offentlige. Dagsverket er vårt tilbud om dagarbeid til rusmiddelavhengige, Aurora gir bistand til kvinner før, under og etter soning. Arbeidstreningstiltakene for de som skal kvalifisere seg for arbeidslivet omfatter Klosterhagen Hotell, MB-programmet (Medarbeider med brukererfaring), vår avdeling IT & Grafisk og en gruppe som arbeider innen drift og vedlikehold.

ALF as holder til sentralt i Bergen. Vårt hovedkontor ligger i Klaus Hanssens vei 22 rett på sørsiden av Store Lungegårdsvannet og midt mellom den nye Kunsthøgskolen og Danmarksplass. Klosterhagen Hotell ligger på Klosteret i Strangehagen 2 og butikken vår er lokalisert i Strandgaten 77.

I 2016 startet ALF as, sammen med flere arbeidsmarkedsbedrifter i Hordaland, et Opplæringskontor for Arbeidsmarkedsbedrifter

Vår visjon

ALF skal legge til rette for at den enkelte skal finne og utvikle egne muligheter på veien til arbeidslivet.

Årsrapport (PDF)

Samarbeidspartnere

Samfunnsansvar

ALF AS FN Bærekraftsmål 3

God helse

FN’s Bærekraftmål nr. 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

ALF AS FN Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FN Bærekraftmål nr. 8

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

ALF AS FN Bærekraftsmål 10

Mindre ulikhet

FN Bærekraftmål nr. 10

«Redusere ulikhet i og mellom land.»

ALF AS FN Bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og samfunn

FN Bærekraftmål nr. 11

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.»

ALF AS FN Bærekraftsmål 18

Fred og rettferdighet

FN Bærekraftmål nr. 16

«Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.»

Innovative satsninger

Vi har lang og mange erfaringer med å etablere nye og banebrytende løsninger.

Medarbeidere med brukererfaring

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess.

Dagsverket

Dagsverket ble åpnet i 2004 som et samarbeid mellom Bergen kommune, NAV og ALF. Dagtilbudet med lav terskel har senere blitt modell til lignende tilbud over hele landet.

Aurora

Aurora er et tilbud til kvinner før, under eller etter straffegjennomføring i samarbeid med kriminalomsorgen. Prosjektet gir bistand til kvinner i de vanskelige overgangene og til å se på straff som en mulighet til endring. Aurora var et initiativ mellom ALF as og Bergen fengsel.

Klosterhagen Hotell

Klosterhagen er utviklet etter inspirasjon fra København for å gi arbeidstrening og avklaring for mennesker som er på vei tilbake til arbeidslivet. Hotellet åpnet dørene 21. januar 2011 og er det første i sitt slag i Norge.

Via ALF

Nytt arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og som er klar for arbeid.

Utviklerkurs

Utviklerkurs for personer med interesse for koding, teknologi og nettside-bygging. Kurset krever ingen forhåndskunnskaper og går fra nybegynner til viderekommen, men krever motivasjon for faget og at du er lærevillig.

Urbant landbruk

Prosjektet ble startet opp i  samarbeid med Bergen kommune som en pilot med mål om å gi flyktninger arbeidsrettet opplæring og kunnskap og erfaring innen plante- og grønnsaksproduksjon og andre produkter knyttet til urbant landbruk. Prosjektet er i dag avsluttet.

Gatemagasinet Megafon

Gatemagasinet Megafon var et talerør og en arbeidsplass for sosialt og økonomisk vanskeligstilte mennesker over 18 år. Magasinet kom på gaten i 2007 etter initativ fra ALF as og med støtte fra Bergen kommune. Magasinet er i dag nedlagt.

Studie med støtte

Tiltaket var rettet mot studenter med en moderat til alvorlig psykisk lidelse, som har fått utdannelsen avbrutt eller forstyrret på grunn av psykiske vansker. Studier med støtte skal sikre at studentene får faglige og sosiale muligheter, slik at de kan sette seg studiemål, og nå disse i et ordinært og ikke-stigmatiserende miljø. ALF er ikke lengre involvert i SMS.

Våre viktigste samarbeidspartnere